Dle dating

10 Nov

Skupina jazyků, které se vyvinuly ze společného předka se nazývá jazyková rodina.

Mezi nejšířeji používané patří Indoevropská jazyková rodina jejímiž zástupci jsou např.

Lidský jazyk má vlastnosti produktivity, rekurzivity a umístění, celkově potom závisí na společenské konvenci a učení.Mohou být chápány jako zrcadla reality, která jazyk obklopuje.Během osvícenských debat o původu člověka bylo velmi módní polemizovat též o původu jazyka.Kromě funkce dorozumívací může plnit další funkce, např.apelovou (může sloužit k předávání příkazů), referenční (odkazuje se na časové nebo prostorové vztahy), kontaktovou, expresivní (emotivní), estetickou (poetickou) a metajazykovou. Významní myslitelé vyjadřující se k jazyku jako třeba Rousseau tvrdí, že jazyk pochází z emocí zatímco Kant je zastáncem názoru o původu racionálním (rozumovém) a v logickém myšlení.